Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa linii kablowych wraz z budową stacji transformatorowej dla zasilania pompowni „Złocień” przy ul. Nad Drwiną w Krakowie.
Data dodania 2021-10-13 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 13 października 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 839/PN-92/2021 na zadanie:
Budowa linii kablowych wraz z budową stacji transformatorowej dla zasilania pompowni „Złocień” przy ul. Nad Drwiną w Krakowie.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 6 miesięcy od przekazania placu budowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 392.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi 4.000,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
3 listopada 2021 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SIWZ (0.66MB, PDF)
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy
5. Informacja dot. dokumentacji
6. Konfiguracja 1 połączenia SFTP
7. Konfiguracja 2 połączenia SFTP
8. Wzór harmonogramu