Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Miliony na dezodoryzację
Data dodania 2018-03-27

Na działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości zapachowej, Wodociągi Miasta Krakowa przeznaczyły w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2018-2022 prawie 5 milionów złotych. Spólka sukcesywnie podejmuje długofalowe działania, mające na celu ograniczenie oddziaływania oczyszczalni ścieków Płaszów na bezpośrednie otoczenie. Dotychczas zrealizowano między innymi:
 
 • montaż układu zraszaczy zamgławiających preparatem neutralizującym substancje złowonne w rejonie kanału
 • doprowadzającego ścieki i wokół stacji zlewnej ścieków dowożonych,
 • system dezodoryzacji w budynku stacji zlewczej dla ścieków dowożonych,
 • system dozowania środków wiążących siarkowodór w punkcie zlewnym,
 • hermetyzację zagęszczaczy grawitacyjnych osadu,
 • hermetyzację obiektów Stacji Termicznej Utylizacji Osadów,
 • zabudowę krat gęstych oraz krat rzadkich z ujęciem powietrza złowonnego,
 • zakup przenośnych czujników wskazujących rozkład stężeń siarkowodoru w kanalizacji. 
 
Dla oceny skali uciążliwości zapachowej i wypracowania dalszych rozwiązań stanowiących kontynuację dotychczas podjętych działań, po konsultacjach z przedstawicielami społeczności lokalnej, podjęto kolejne kroki:
 
 •  dobór metod pomiarowych dla substancji odorowych,
 • pozyskiwanie danych pogodowych (wiatr, wilgotność),
 •  identyfikacja źródeł odorów w systemie gospodarki ściekowej,
 •  analiza przyczyn powstawania odorów w kanalizacji pod kątem jakości ścieków i ich dostawców,
 • dobór optymalnych metod dezodoryzacji dla poszczególnych typów obiektów i specyfiki powstających odorów.
 
Przyczyny oddziaływania oczyszczalni ścieków Płaszów na okoliczne tereny zostaną przeanalizowane na podstawie badań zleconych przez Wodociągi Miasta Krakowa specjalistom z Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego. Badania ankietowe i sensoryczne pomogą określić czas, intensywność i miejsca występowania uciążliwości zapachowych. Analizie poddawane są także spostrzeżenia i uwagi mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu oczyszczalni. Badania zakończą się w kwietniu 2018 roku. Ich wyniki posłużą do ustalenia technologii oraz parametrów technicznych urządzeń do dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków Płaszów.