Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Krakowskie i Wiedeńskie doświadczenia w zakresie systemów kanalizacyjnych
Data dodania 2018-06-22

Tematem Krakowsko-Wiedeńskich warsztatów, które odbyły się w czwartek 21 czerwca w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany było sprawne i bezpieczne działanie miejskich systemów kanalizacyjnych w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne. Organizatorami spotkania byli Eurocomm-PR (spółka Wiedeńskiego Holdingu Komunalnego) i Wodociągi Miasta Krakowa, a partnerem  Stowarzyszenie Forum Galicyjskich Wodociągów.

Eksperci reprezentujący Wien Kanal, Wodociągi Miasta Krakowa oraz Politechnikę Krakowską spotkali się, by porównać już działające systemy zarządzania infrastrukturą miejską oraz określić potencjalne kierunki dalszego rozwoju.
  
Uczestników wydarzenia powitali Krzysztof Nowak, Dyrektor Biura Miasta Wiednia Eurocomm-PR GmbH oraz Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa. Panele dyskusyjne zostały poprzedzone prezentacjami wygłoszonymi przez DI Thilo Lehmanna z Wien Kanal oraz Piotra Ziętarę - Prezesa Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa.

W trzech debatach tematycznych wzięli udział: przedstawiciel Wien Kanal - DI Thilo Lehmanna oraz przedstawiciele Wodociągów Miasta Krakowa: Marcin Łukaszewicz - Z-ca Dyrektora ds. Ścieków, Marcin Glixelli - Kierownik Zespołu ds. Modelowania oraz Bartosz Łuszczek - Z-ca Dyrektora ds. Technologii i Analiz. Moderatorem paneli dyskusyjnych był Stanisław Rybicki – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

W ramach trzech bloków tematycznych zostały poruszone następujące zagadnienia:

 „Zarządzanie retencją kanałową w systemach ogólnospławnych – sposoby realizacji pomiarów on-line na sieciach kanalizacyjnych”

W panelu dyskusyjnym poruszono problemy związane z zarządzaniem retencją kanałową w systemach kanalizacji ogólnospławnej. Podobnie jak w Krakowie, również i w Wiedniu zabytkowe centrum odwadniane jest poprzez system kanalizacji ogólnospławnej, której nieodłącznymi elementami są przelewy burzowe. Omówione zostały najlepsze praktyki związane z możliwościami retencjonowania nadmiaru wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wymiana doświadczeń w zakresie opomiarowania oraz sterowania pracą sieci kanalizacyjnej wykazała, że wdrażane rozwiązania mające na celu ograniczenie oddziaływania kanalizacji ogólnospławnej na środowisko mają znaczenie priorytetowe zarówno dla Wodociągów Miasta Krakowa, jak Wien Kanal.  

 „Modelowanie zintegrowane jako niezbędna pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z pracą kanalizacji ogólnospławnej”

Przedmiotem panelu dyskusyjnego było zapoznanie się z problematyką modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych w obydwu przedsiębiorstwach. Przedstawiono korzyści płynące z wykorzystania modeli symulacyjnych, jak np.: możliwość symulacji złożonych zjawisk związanych z przepływami zwrotnymi w kanalizacji, ocena zdolności retencyjnych kanałów, selekcja terenów szczególnie zagrożonych podtopieniami i w konsekwencji optymalizacja pracy sieci w celu poprawy niezawodności działania systemu.

Podejście związane z użytkowaniem modeli w Krakowie oraz Wiedniu okazało się bardzo podobne. Eksperci z obydwu przedsiębiorstw skupili się również na problematyce związanej z monitorowaniem opadów deszczu w kontekście zmieniającego się klimatu. W Wiedniu funkcjonuje sieć 30 deszczomierzy, a w Krakowie obecnie 19, przy czym w bieżącym roku ta liczba wzrośnie do blisko 30.  Przedstawiono także podejścia jakie prezentują obydwa przedsiębiorstwa względem uzgodnień projektowych dotyczących przetrzymywania wód opadowych na terenach zagospodarowywanych nowymi inwestycjami oraz odbiorem technicznym  obiektów związanych z retencją.
 
 „Rozwiązania prawne i ich konsekwencje w zakresie przelewów burzowych”

Przedstawiciele Wodociągów Miasta Krakowa i Wien Kanal omówili specyfikę krajowych uregulowań prawnych w zakresie odprowadzania wód z przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej. Pomimo wspólnej podstawy w prawie europejskim jaką stanowi Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, zauważalne są różnice w regulacjach krajowych. W przepisach polskich podstawowym warunkiem odprowadzania wód z przelewów burzowych jest ograniczenie średniej rocznej liczby zrzutów z przelewów do dziesięciu. W przypadku aglomeracji powyżej 100 000 mieszkańców wskazuje się również konieczność określania liczby zrzutów w oparciu o modele symulacyjne. Stosowane w Austrii rozwiązania uwzględniają specyfikę odbiornika wód dla ograniczania ładunków odprowadzanych zanieczyszczeń.

Omówiono także kierunki zmian w przepisach krajowych oraz europejskich. Komisja Europejska podejmuje obecnie działania mające na celu ewaluację ww. dyrektywy ściekowej. Jednym z głównych postulatów w prowadzonych konsultacjach jest ujednolicenie stosowanych w krajach członkowskich przepisów w zakresie funkcjonowania przelewów burzowych. W dyskusji wskazano również podejmowane przez przedsiębiorstwa działania oraz konieczność zapewnienia środków finansowych na ewentualne dostosowanie do nowych przepisów. W debacie poruszono problematykę dotyczącą założeń projektowych dla oczyszczalni ścieków w zakresie uderzeniowych dopływów wód opadowych.

Zwrócono uwagę na zmniejszające się jednostkowe zużycie wody przez mieszkańców przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, co skutkuje koniecznością stosowania rozwiązań chroniących procesy w oczyszczalni ścieków, do których zaliczyć można m.in. przelewy burzowe. Kwestie te są niezwykle istotne zarówno dla Krakowa, jaki i Wiednia z uwagi na istotne podobieństwo metody zapobiegania podtopieniom w czasie ulewnych deszczy, poprzez sprawnie funkcjonującą kanalizację ogólnospławną. Omówiono także austriackie oraz polskie uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem przelewów burzowych będących nieodłącznym elementem ogólnospławnych systemów kanalizacyjnych.

Podsumowując, w trakcie spotkania poruszonych zostało wiele istotnych i problematycznych zagadnień z zakresu  funkcjonowania systemów kanalizacyjnych. Warsztaty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, a także początkiem wartościowej współpracy branżowej.