Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Komunikat Zarządu Spółki - aktualizacja
Data dodania 2020-09-09 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W nawiązaniu do treści publikacji prasowej Wydziału Komunikacji Społecznej CBA, która ukazała się w dniu 9 września 2020 roku, Miejskie Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie wyjaśnia, że prowadzone przez Spółkę postępowania przetargowe – zarówno w przeszłości, jak i aktualnie – prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czego potwierdzeniem są pozytywne wyniki wielokrotnych kontroli prawidłowości udzielania zamówień. Wspomniane weryfikacje realizowane były m.in. przez pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Postępowanie w ramach którego prowadzone jest śledztwo dotyczy „Dostawy specjalistycznego samochodu pogotowia kanalizacyjnego wraz z wyposażeniem” i zostało wszczęte w dniu 28.05.2018 r. Należy podkreślić, że osoba której obecnie postawiono zarzuty nie była członkiem komisji przetargowej w rozpatrywanym postępowaniu.
Zarzuty wobec pracownika zostały postawione w dniu 8.09.2020 r., po wcześniejszym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W dniu 9.09.2020r. pracownik stawił się w miejscu pracy i podjął wykonywanie obowiązków służbowych. Równocześnie trzeba podkreślić, że w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęły żadne informacje o nieprawidłowościach. Wyniki z przeprowadzonego przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki w dniu 26.06.2018 r.
i nie były kwestionowane ani nie wniesiono sprzeciwu do rozstrzygnięcia. Zamówienie to udzielone było celem wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w ustawie z dnia 24 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. tj. 2019 poz. 1843 z zm.) art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
 
Wobec powyższego mówienie o działaniach korupcyjnych oraz ustawianiu przetargów jest całkowicie nieuprawnione. Takie stwierdzenie możliwe byłoby tylko i wyłącznie po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego.
 
Jednocześnie należy wskazać, że w ramach nadzoru MPWiK S.A. w Krakowie prowadzona jest systematyczna kontrola prawidłowości realizacji polityki zamówień. Od początku 2018 r. do września 2020 r. przeprowadzono następujące kontrole przez  instytucje nadzorujące wydatkowanie środków publicznych:
15.01.2018r. – kontrola NFOSiGW w zakresie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego dostawy samochodu specjalistycznego do obsługi przepompowni ścieków,
19.06.2018r. - kontrola NFOSiGW w zakresie udzielenia zamówienia  publicznego dotyczącego remontu kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV,
28.09.2018r. - kontrola NFOSiGW w zakresie udzielenia zamówienia  publicznego dotyczącego remontu kolektora lewobrzeżnego Wisły,
30.11.2018r. - kontrola NFOSiGW w zakresie udzielenia zamówienia  publicznego dotyczącego budowy kanalizacji os. Piaski Wielkie,
ul. Myśliwska i Gumniska,
29.01.2020r. – 16.03.2020r.  kontrola NIK Delegatura w Krakowie dotyczące wykorzystania przez MPWiK dotacji  na realizację projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (17 postępowań przetargowych).
 
Żadna z przeprowadzonych kontroli nie wykazała nieprawidłowości w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego. 
 
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie współpracuje z organami prowadzącymi śledztwo,
w celu jak najszybszego i pełnego wyjaśnienia sprawy.