O Laboratorium

Centralne Laboratorium MPWiK S.A. wykonuje badania dla Spółki oraz na zlecenia zewnętrzne. Posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB776 Polskiego Centrum Akredytacji, który stanowi formalne potwierdzenie kompetencji laboratorium do uzyskiwania miarodajnych wyników badań.

Wynik miarodajny to wynik:
 • wiarygodny: wartość rzeczywista wyniku znajduje się wewnątrz przedziału: wynik ± niepewność,
 • użyteczny: pozwala Klientowi laboratorium rozwiązać jego problem,
 • rzetelny: laboratorium w trakcie jego realizacji postępowało zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną GLP.

Wiarygodność wyników badań zapewniają wysokie kompetencje personelu, odpowiednie warunki lokalowe i środowiskowe, nadzorowane wyposażenie pomiarowe i badawcze oraz zwalidowane metody badawcze.

Kompetencje personelu, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA są oceniane przez systematyczny udział w badaniach biegłości organizowanych przez LGC Standards. LGC Standards jest wiodącym międzynarodowym organizatorem programów badań biegłości  posiadającym akredytację UKAS w zakresie prowadzenia badań biegłości zgodnie z ISO/IEC 17043. Za bieżące prowadzenie programów odpowiedzialne jest LGC Standards Proficiency Testing z siedzibą w Bury w Wielkiej Brytanii.  Centralne Laboratorium otrzymuje w badaniach biegłości wyniki satysfakcjonujące.

Centralne Laboratorium oferuje następujące usługi:
 • badania fizykochemiczne wody,
 • badania mikrobiologiczne wody,
 • badania fizykochemiczne ścieków,
 • badania fizykochemiczne i biologiczne osadów ściekowych i biologicznie czynnych,
 • pobieranie próbek do badań,
 • szkolenia i doradztwo w zakresie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium badawczym według normy PN-EN ISO:17025 oraz inne wynikające z zapytań ofertowych.
 
Centralne Laboratorium wykonuje badania zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2015r. Poz. 1989),
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, Poz. 1728),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z  2015r. Poz. 2016),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z  2011r. nr 86,  Poz. 478),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z  2015r. Poz. 1510),
 • Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2015, Poz. 139 i 1893),
 • Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964).
 
Centralne Laboratorium MPWiK S.A., aby prowadzić badania musi posiadać wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2015r. Poz. 1989), zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na badania na dany rok kalendarzowy.