Menu mobile

Pitnik w Twoim urzędzie

Powrót do strony głównej

Pitnik w Twoim urzędzie Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W Krakowie Dobra woda prosto z kranu w Twoim urzędzie


Celem programu „W Krakowie dobra woda prosto z kranu w Twoim urzędzie” jest wyposażenie krakowskich urzędów w pitniki – urządzenia umożliwiające łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej.

Do programu może przystąpić każda instytucja sektora publicznego administrująca budynkami użyteczności publicznej zlokalizowanymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zaopatrywana w wodę przez Wodociągi Miasta Krakowa.

Na potrzeby niniejszego Programu przez instytucje sektora publicznego  rozumiane są jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne i instytuty badawcze. Definicję budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Przez pitnik należy rozumieć urządzenie do udostępniania wody pitnej zamontowane do ściany, posiadające misę i kranik, do którego należy doprowadzić wodę zimną i zapewnić odpływ ścieków poprzez podłączenie do wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej urzędu. Koszt urządzenia i jego montażu ponoszą Wodociągi Miasta Krakowa. Koszty dostosowania instalacji wewnętrznej ponosi urząd. Pozostałe wytyczne ujęte zostały w Regulaminie programu (0.34MB, PDF).


JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

KROK 1: W celu zgłoszenia urzędu do programu należy przesłać na adres WMK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: promocja@wodociagi.krakow.pl wypełniony i podpisany Wniosek o objęcie programem (0.29MB, PDF)
 

KROK 2: Po otrzymaniu wniosku Wodociągi Miasta Krakowa na swój koszt przeprowadzą badanie wody w urzędzie. Pozytywny wynik badań oznaczać będzie zakwalifikowanie instytucji do programu.
 

Etapy procesu montażu pitnika w urzędzie 


ETAP I: Przygotowanie
 
1. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do programu –  urząd, w terminie do trzech miesięcy,  dokona na swój kosz zmian na instalacji wewnętrznej w oparciu o „Wytyczne do montażu pitnika” przygotowane przez producenta pitnika (wybór miejsca, sposób montażu zaworów, kwestia bezpieczeństwa, etc.). Przygotowując miejsce pod montaż pitnika należy również uwzględnić szerokość tablicy informacyjnej (wys. 120 cm, szer. 60 cm), która stanowi nieodłączną część instalacji. Urząd do 3 dni roboczych od zakończenia prac instalacyjnych poinformuje pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) Wodociągi Miasta Krakowa o zakończeniu prac. Szczegółowe informacje dotyczące montażu pitnika można uzyskać pod numerem telefonu:  669-777-300 lub 792-777-320 – Piotr Ormian.


ETAP II: Montaż i przekazanie pitnika
 
1. Producent pitnika na zlecenie Wodociągów Miasta Krakowa dokona instalacji urządzenia wraz z tablicą informacyjną „W Krakowie Dobra woda prosto z kranu” w ustalonym z urzędem terminie. Prawidłowy montaż urządzenia jest podstawą do podpisania protokołu odbioru pomiędzy producentem pitnika, a przedstawicielem urzędu. Producent pitnika przekaże przedstawicielowi urzędu „Instrukcję użytkowania pitnika”.

2. Wodociągi Miasta Krakowa przeprowadzą na swój koszt badanie wody pobranej bezpośrednio z pitnika i poinformują o wyniku badania urząd oraz producenta pitnika. Tylko pozytywny wynik badania jest podstawą do udostępnienia urządzenia dla użytkowników.
 
3. Przekazanie pitnika urzędowi przez Wodociągi Miasta Krakowa nastąpi w formie umowy darowizny.
 

Etap III: Udostępnienie pitnika użytkownikom 

1. Urząd  zapozna pracowników i klientów z zasadami higieny i bezpiecznego korzystania z zamontowanego pitnika.

2. Urząd będzie korzystać z pitnika zgodnie z „Instrukcją użytkowania pitnika”.

3. Wodociągi Miasta Krakowa raz do roku po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od urzędu, przeprowadzą kontrolne badanie wody.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania pitnika, ponieważ zdarzają się częste uszkodzenia, które nie podlegają reklamacji. W przypadku, gdy pitnik nie działa prawidłowo prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 606 440 206.

Pliki do pobrania