Menu mobile

Pitnik w Twojej szkole

Powrót do strony głównej

Pitnik w Twojej szkole Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W Krakowie Dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole!
IV EDYCJA PROGRAMU

 
Celem programu „W Krakowie dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole!” jest wyposażenie krakowskich szkół w pitniki – urządzenia umożliwiające uczniom łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej. Zamontowanie takich urządzeń w szkołach nie tylko spowoduje, że dzieci będą chętniej sięgać po wodę, która jest zdecydowanie zdrowsza niż kolorowe napoje gazowane, ale także przyczyni się do kształtowania świadomych postaw proekologicznych.


Do programu może przystąpić każda szkoła zlokalizowana na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zaopatrywana w wodę przez Wodociągi Miasta Krakowa. 

 
Program montażu pitników w krakowskich szkołach realizowany będzie sukcesywnie, przez okres 2 lat. Przez pitnik należy rozumieć urządzenie do udostępniania wody pitnej zamontowane do ściany, posiadające misę i kranik, do którego należy doprowadzić wodę zimną i zapewnić odpływ ścieków poprzez podłączenie do wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej szkoły. Koszt urządzenia i jego montażu ponoszą Wodociągi Miasta Krakowa. Koszty dostosowania instalacji wewnętrznej ponosi szkoła. Pozostałe wytyczne ujęte zostały w Regulaminie programu (0.34MB, PDF).


JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

KROK 1:  W celu zgłoszenia szkoły do programu należy przesłać na adres WMK S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków lub drogą elektroniczną na adres promocja@wodociagi.krakow.pl wypełniony i podpisany Wniosek o objęcie programem (0.29MB, PDF). Przystąpienie do programu jest bezpłatne.
 

KROK 2:   Po otrzymaniu wniosku Wodociągi Miasta Krakowa na swój koszt przeprowadzą badanie wody w szkole. Pozytywny wynik badań oznaczać będzie zakwalifikowanie szkoły do programu.
 

ETAPY PROCESU MONTAŻU PITNIKA W SZKOLE 


ETAP I: Przygotowanie
 
1. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do programu – szkoła, w terminie do 3 miesięcy, dokona na swój kosz zmian na instalacji wewnętrznej w oparciu o „Wytyczne do montażu pitnika” (0.68MB, PDF) przygotowane przez producenta pitnika (wybór miejsca, sposób montażu zaworów, kwestia bezpieczeństwa, etc.). Przygotowując miejsce pod montaż pitnika, należy również uwzględnić szerokość tablicy informacyjnej (wys. 120 cm, szer. 60 cm), która stanowi nieodłączną część instalacji. Szkoła do 3 dni roboczych od zakończenia prac instalacyjnych poinformuje pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) Wodociągi Miasta Krakowa o zakończeniu prac. Nie podjęcie przez szkołę działań w ww. terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w danej edycji Programu. Szczegółowe informacje dotyczące montażu pitnika można uzyskać pod numerem telefonu: 669-777-300 lub 792-777-320 – Piotr Ormian.


ETAP II: Montaż i przekazanie pitnika
 
1. Producent pitnika na zlecenie Wodociągów Miasta Krakowa dokona instalacji urządzenia wraz z tablicą informacyjną „W Krakowie Dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole!” w ustalonym ze szkołą terminie. Prawidłowy montaż urządzenia jest podstawą do podpisania protokołu odbioru między producentem pitnika, a przedstawicielem szkoły. Producent pitnika przekaże przedstawicielowi szkoły "Instrukcję użytkowania pitnika".

2. Wodociągi Miasta Krakowa przeprowadzą na swój koszt badanie wody pobranej bezpośrednio z pitnika i poinformują o wyniku badania szkołę oraz producenta pitnika. Tylko pozytywny wynik badania jest podstawą do udostępnienia urządzenia dla użytkowników.
 
3. Przekazanie pitnika szkole przez Wodociągi Miasta Krakowa nastąpi w formie umowy darowizny.
 

Etap III: Udostępnienie pitnika użytkownikom 

1. Szkoła zapozna społeczność szkolną z zasadami higieny i bezpiecznego korzystania z zamontowanego pitnika.

2. Szkoła będzie korzystać z pitnika zgodnie z „Instrukcją użytkowania pitnika”.

3. Wodociągi Miasta Krakowa przeprowadzą na swój koszt kontrolne badanie wody raz w roku w terminie ustalonym ze szkołą.

4. W szkole zostaną przeprowadzone działania edukacyjne związane z kampanią „W Krakowie dobra woda prosto z kranu” – termin, forma, sposób ich przeprowadzenia zostanie ustalony z przedstawicielem Wodociągów Miasta Krakowa.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania pitnika, ponieważ zdarzają się częste uszkodzenia, które nie podlegają reklamacji. W przypadku, gdy pitnik nie działa prawidłowo prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 606 440 206.
 
Pliki do pobrania