Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Dostawa oraz wymiana membran na dyfuzorach w dwóch reaktorach biologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie.
Data dodania 2018-04-20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 20 kwietnia 2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 299/PN-37/2018 na zadanie:
 
Dostawa oraz wymiana membran na dyfuzorach w dwóch reaktorach biologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 30 listopada 2018 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 392, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 5.500,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
10 maja 2018 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy
5. Odp. na pytanie i zmiana terminu otwarcia ofert (8.05.2018 r.)
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego nr 299/PN-37/2018 p.n. „Dostawa oraz wymiana membran na dyfuzorach w dwóch reaktorach biologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie”.

Kraków, 26 czerwca 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII ust.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że po rozpatrzeniu przez komisję przetargową złożonych ofert w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną wspólnie przez: OTT System Sp. z o.o., 82-300 Elbląg, Kazimierzowo 1 oraz OTT System GmbH & Co. KG, Frankenring 21, D-30855 Langenhagen, Germany na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 454.119,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewiętnaście złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową