Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Petrażyckiego i Skotnickiej w Krakowie.
Data dodania 2018-04-11

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ

Kraków, 11 kwietnia 2018r.

dot.: zamówienia na budowę sieci kanalizacyjnych nr 94/SK-2/2018 na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Petrażyckiego i Skotnickiej bocznej w Krakowie”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną  wspólnie przez: Szczepan Irzyk „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych (podmiot wiodący konsorcjum),
32-412 Wiśniowa, Lipnik 327; „OMEGA” Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Iwona Irzyk,
41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 oraz Agnieszka Irzyk „OMEGA 3” Zakład Sieci Wodno – Kanalizacyjnych,32-412 Wiśniowa, Lipnik 326:

na Zadanie I – na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 261.919,85  zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 85/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 322.161,42 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 42/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.

na Zadanie II – na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 185.407,31  zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedem złotych 31/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 228.050,99 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych 99/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.

Na Zadanie I powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Pozostałe oceniane na Zadanie I oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):

2)        oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP
Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 9,62 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,12 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

3)        oferta złożona przez wykonawcę: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ROBIN”, 30-105 Kraków, ul. Tadeusza Kościuszki 53 – łącznie 8,955 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,455 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

4)        oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15 – łącznie 8,955 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,455 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

5)        oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna (lider konsorcjum), Nieznanowice 50, 32-420 Gdów oraz INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – łącznie 7,625 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,125 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Na Zadanie II powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Pozostałe oceniane na Zadanie II oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):

2)        oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15 – łącznie 9,81 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,31 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

3)        oferta złożona przez wykonawcę: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ROBIN”, 30-105 Kraków, ul. Tadeusza Kościuszki 53 – łącznie 9,81 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,31 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

4)        oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP
Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 9,65 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,12 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

5)        oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna (lider konsorcjum), Nieznanowice 50, 32-420 Gdów oraz INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – łącznie 7,15 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 6,65 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.