Taryfa i cenniki

Powrót do strony głównej

Taryfa i cenniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje swoich Klientów, że w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. 2180) taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje od dnia 12 grudnia 2017 roku do 9 czerwca 2018 roku.
 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł)
1. Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców 3,90 4,21
2. Cena za 1m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców 5,50 5,94
3. Stawka opłaty abonamentowej
• dla 30-dniowego okresu rozliczeniowego
• dla 60-dniowego okresu rozliczeniowego
• dla 90-dniowego okresu rozliczeniowego
• dla 60-dniowego rozliczenia ryczałtowego
• dla 90-dniowego rozliczenia ryczałtowego
 

4,70
4,70
4,70
1,89
1,89

5,08
5,08
5,08
2,04
2,04
4. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej
wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
0,028 0,030
5. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia
wodociągowego *)
229,00 247,32
6. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia
kanalizacyjnego *)
217,00 234,36

*) kalkulacja przedsiębiorstwa wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez Odbiorcę usług - zgodnie z paragrafem 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 pozycja 1701)