Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy opasek naprawczych zaciskowych ze stali nierdzewnej DN 40 – DN 600
Data dodania 2017-01-05

Postępowanie nr: 14/PN-4/2017
tablica ogłoszeń
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/PN-4/2017 na zadanie:
 
Sukcesywne dostawy opasek naprawczych zaciskowych ze stali nierdzewnej      DN 40 – DN 600
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 12  miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 399, faks nr 12 42 42 397.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
24 stycznia 2017 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 24 stycznia 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90 %, długość okresu gwarancji –10 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
5 stycznia 2017 r.
 
Kraków, 30 stycznia 2017 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie pkt XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: KANWA Sp. z o.o., Sp.K., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100, na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 242.763,36 zł (słownie: dwieście  czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy  złote 36 /100) plus należny podatek od towarów i usług VAT zawierającą 84 - miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert.
Na podstawie pkt III.4) specyfikacji z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na kwotę netto: 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy  złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
30 stycznia 2017 r.