Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Przebudowa sieci wod-kan na terenie zabytkowej siedziby Wodociągów Miasta Krakowa
Data dodania 2023-01-11 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W trosce o zachowanie walorów historycznych i architektonicznych zespołu zabudowań na ul. Senatorskiej 1, Wodociągi Miasta Krakowa prowadzą remont przewodów wodociągowo-kanalizacyjnych, znajdujących się pod głównym dziedzińcem.

Historia Wodociągów Miasta Krakowa związana jest z ulicą Senatorską 1 od roku 1913. To właśnie tutaj powstał zespół budynków, które nazwano Dworcem Wodociągowym. Dzisiaj funkcjonuje jako główna siedziba Spółki.
 
Decyzja o budowie Dworca Wodociągowego zapadła w 1908 roku, a teren pod inwestycję zakupiono rok później. Budynki wzniesiono według projektu krakowskiego architekta Jana Rzymkowskiego, który był między innymi twórcą projektu Zespołu Elektrowni Miejskiej przy ulicy Dajwór, magazynu dekoracji i rekwizytów Teatru Miejskiego przy ulicy Radziwiłłowskiej, a także Okrąglaka na Placu Nowym na Kazimierzu.
 
Na pozyskanej działce, zaledwie w ciągu czterech lat, wyrósł czterokondygnacyjny budynek administracyjny mieszczący biura Zarządu, mieszkania urzędników technicznych, skład i stację prób wodomierzy, kotłownię. Powstały także obiekty towarzyszące, obejmujące warsztaty, odlewnię, halę obrabiarek, halę automatów wytwarzających części do wodomierzy, tartak i stolarnię. Ponadto wybudowano również garaże, stajnię oraz wozownię. Wejścia na teren dworca strzegła portiernia z pomieszczeniami socjalnymi dla robotników i mieszkaniem kierowcy.

Obecnie przy ulicy Senatorskiej 1 w czterech budynkach, wykonanych z czerwonej, wypalanej cegły znajdują się między innymi pomieszczenia biurowe, hala wodomierzy i centralna dyspozytornia. 

W trosce o zachowanie walorów historycznych i architektonicznych zespołu zabudowań, Wodociągi Miasta Krakowa w dniu 19 grudnia 2022r. rozpoczęły remont liczących już ponad 100 lat przewodów wodociągowo-kanalizacyjnych, znajdujących się pod głównym dziedzińcem. Na decyzję o remoncie wpłynął zły stan techniczny wewnętrznych sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej, które ze względu na swój wiek, różnorodność średnic i materiałów, wykazywały duży stopień zużycia technicznego. Zakres inwestycji ma charakter kompleksowy, obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, odcinków przyłączy, budowę studni wodomierzowej, rozbiórkę kolidującej infrastruktury podziemnej oraz odtworzenie nawierzchni. Dbając o zachowanie unikalnego charakteru obiektu, wszelkie prace na poziomie dróg wewnętrznych prowadzone są z najwyższą starannością i dostosowane do charakteru zabytkowej zabudowy. W ramach wcześniejszych działań podejmowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa, została już odnowiona elewacja zabytkowego budynku finansowana ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Prace przebiegają pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków, archeologicznym oraz w oparciu o Ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami. Zabezpieczenie terenu budowy i roboty budowlane odbywają się zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, określającymi odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, przy uwzględnieniu ochrony środowiska, odnowy zieleni, gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Dla pracowników i osób odwiedzających główną siedzibę Wodociągów Miasta Krakowa zostały wyznaczone bezpieczne wewnętrzne drogi komunikacyjne i ciągi piesze.
 
W celu załatwiania spraw, zapraszamy niezmiennie do Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9, które pozostaje w pełni dostępne dla Klientów. Zachęcamy także do dalszego kontaktu drogą korespondencyjną, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem internetowego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).
 
Jesteśmy z Wami. Każdego dnia!