Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Wodociągi Miasta Krakowa zakończyły kolejny unijny projekt
Data dodania 2023-02-22 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Od 2000 roku Wodociągi Miasta Krakowa S.A. z powodzeniem wdrażają przemyślany kompleksowy plan uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Kraków. Na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE wydano łącznie ponad miliard złotych. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI to kolejny etap przedsięwzięcia zakończony sukcesem.
 
Projekt zrealizowano w latach 2017-2022. W ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI” powstało łącznie 9,42 km nowej sieci kanalizacyjnej, a modernizacją i remontami objęto ponad 2,72 km sieci kanalizacyjnej i 4,5 km sieci wodociągowej. 274 osoby otrzymały możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej. Kolejne obszary miasta zyskały nową sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, poprawiono stan techniczny przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych. Przebudowano sieć dystrybucji wody dostosowując ją do zwiększonego zapotrzebowania wciąż rozrastającego się miasta. Zmaksymalizowano także produkcję biogazu i zoptymalizowano proces oczyszczania ścieków.

W roku 2021 zakres projektu rozszerzono o nowe zadania, tj. realizację dodatkowych przyłączy w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze”, dostawę i montaż wirówki zagęszczającej i odwadniającej wraz z osprzętem w budynku zagęszczania i odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków Kujawy oraz  dostawę i montaż jednostki kogeneracyjnej oraz dwóch nowych kotłów w budynku kotłowni.  A to wszystko wykonano w ramach zadania „Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy”.
 
Etap VI przedsięwzięcia „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie” składał się z szesnastu kontraktów, z których czternaście dotyczyło robót, a dwa miały charakter usługowy.

W ramach Etapu VI wykonano:
 • modernizację węzła przeróbki osadu nadmiernego biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy,
 • remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczani Kujawy - kolektor wzdłuż ul. Dymarek,
 • remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczani Kujawy - kolektor w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Unruga, Winnickiej, Skotnickiej, Podole wraz z przebudową sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej w ul. Skotnickiej,
 • budowę sieci kolektorów sanitarnych w ul. Witkowickiej oraz w ul. Górka Narodowa w Krakowie,
 • budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze,
 • budowę kanalizacji w osiedlu Branice,
 • budowę kanalizacji w osiedlu Pleszów,
 • budowę kanalizacji w osiedlu Mogiła,
 • remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 500 ul. Rżącka, Podedwórze na odcinku od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej,
 • remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 600 o d ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej,
 • remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 500 ul. Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka,
 • remont magistrali wodociągowej DN 800 al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej.
 
To dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej  możliwe są takie wielomilionowe inwestycje dla Krakowa. Fundusze są wykorzystane w sposób przemyślany, w celu podniesienia komfortu i standardu życia mieszkańców miasta, a także zmniejszenia wpływu na środowisko. Wartość całkowita projektu wyniosła 76 835 499,59 zł (z Vat), z czego wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 39 230 169,71 zł. Wkład własny WMK S.A. wyniósł 37 605 329,88 zł.
 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 -2020 OŚ PRIORYTETOWA II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU; DZIAŁANIE 2.3 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH.