Menu mobile

Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

Powrót do strony głównej

Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Krok 2


Informacja i składanie wniosków:
ul. Senatorska 9, pok. nr 5
tel. 12 42-42-315
 
Na podstawie wydanej informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, która  dysponuje tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, zleca uprawnionemu projektantowi branży sanitarnej opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta winna zostać wykonana zgodnie z opracowaniem „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”.
WMK S.A. wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do sieci (wraz z zapewnieniem dostawy wody i/lub odbioru ścieków) na wniosek osoby ubiegającej się o ich wydanie oraz na podstawie załączonej do wniosku dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy w imieniu osoby ubiegającej się o wydanie w/w warunków działa pełnomocnik, do wniosku winno zostać załączone stosowne w tym zakresie pełnomocnictwo.

 
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci winien zostać złożony na formularzu Druk nr ITT-3 (F4-5-8) (0.65MB, PDF).
 
Do wniosku należy załączyć w szczególności:
  • Minimum dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,
  • Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, 
WMK S.A. wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do sieci w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadkach wymagających szczegółowego rozeznania, termin może zostać wydłużony do 30 dni roboczych.
 
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców WMK S.A. – Stanowisko Działu Technicznego (Kraków, ul. Senatorska 9, pokój nr 5).


Zobacz również