Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości

Powrót do strony głównej

Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości

Krok 2


Informacja i składanie wniosków:
ul. Senatorska 1, pok. nr 5
tel. 12 42-42-315
 
Na podstawie wydanej informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, która  dysponuje tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, zleca uprawnionemu projektantowi branży sanitarnej opracowanie dokumentacji projektowej. Spis zawartości dokumentacji projektowej w zakresie budowy przyłączy wod-kan. określony został we WNIOSKU F 4-5-9 .
 
Na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, MPWiK S.A. wydaje oświadczeniao zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków i o warunkach przyłączenia  nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwane warunkami przyłączenia nieruchomości.
 
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości winien zostać złożony na WNIOSKU F 4-5-8.
Do wniosku należy załączyć:
  • pełnomocnictwo udzielone projektantowi bądź pełnomocnikowi działającemu w imieniu osoby ubiegającej się o przyłączenie,
  • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
  • minimum dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

MPWiK S.A. wydaje warunki przyłączenia nieruchomości w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadkach wymagających szczegółowego rozeznania, termin może zostać wydłużony do 30 dni roboczych.
 
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. – Stanowisko Działu Technicznego (Kraków, ul. Senatorska 1, pokój nr 5).
 
Od wydanych warunków przyłączenia nieruchomości, jak również od odmowy ich wydania, osoba ubiegająca się o przyłączenie może wnieść odwołanie do Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania warunków przyłączenia lub odmowy ich wydania.


Zobacz również