Menu mobile

Dodatkowe informacje

Powrót do strony głównej

Dodatkowe informacje Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wypełniając w/w DRUK, w sposób możliwie dokładny Wnioskodawca winien doprecyzować charakter planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz podać wartość zapotrzebowania na wodę Qdśr [m3/d] i Qhmax [dm3/s]. Wartość ta winna zostać obliczona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70), z uwzględnieniem liczby mieszkańców (lub innej jednostki odniesienia, adekwatnej do zamierzenia inwestycyjnego) oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej. Można również skorzystać z aplikacji Zintegrowany Kalkulator Projektanta.
 
W przypadku domów jednorodzinnych, niewielkich zabudów jednorodzinnych (do ok. 10 budynków) lub niewielkich obiektów handlowych, dopuszcza się pominięcie we wniosku określenia wartości zapotrzebowania na wodę. Prosimy wówczas o podanie informacji o planowanej ilości lokali/mieszkańców lub zatrudnionych pracowników.
 
Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 z planowanym zagospodarowaniem terenu nieruchomości. W przypadku, gdy teren objęty wnioskiem nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić (udokumentować) charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź planowanego dojazdu. W sytuacjach szczególnych wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty prawno-własnościowe.
 
WMK S.A. może odmówić wydania informacji technicznej w przypadku, gdy:
a) brak jest technicznych możliwości dostarczania wody w ilości i o ciśnieniu wymaganym dla zaopatrzenia w wodę,
b) brak jest technicznych możliwości przyjęcia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
c) realizacja inwestycji nie będzie spełniała wymogów racjonalności techniczno-ekonomicznej, tzn.:
  • realizacja inwestycji spowoduje przyłączenie mniej niż 25 nieruchomości zabudowanych na 1000 mb budowy sieci (dotyczy zabudowy jednorodzinnej),
  • realizacja inwestycji spowoduje przyłączenie mniej niż 90 osób (względnie odpowiadającej tej liczbie wielkości zużycia wody bądź równoważnej liczby mieszkańców) na 1000 mb budowy sieci.  

O wydanie informacji technicznej może ubiegać się każdy zainteresowany, bądź działający w jego imieniu pełnomocnik (np. przedstawiciele biur architektoniczno-projektowych). W takim przypadku do wniosku winno być załączone stosowne w tym zakresie pełnomocnictwo.
 
Wydana przez WMK S.A. w Krakowie informacja techniczna stanowi podstawę dla opracowania dokumentacji projektowej.