Dodatkowe informacje

Powrót do strony głównej

Dodatkowe informacje

Wypełniając w/w DRUK, w sposób możliwie dokładny Wnioskodawca winien doprecyzować charakter planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz podać wartość zapotrzebowania na wodę Qdśr [m3/d] i Qhmax [dm3/s]. Wartość ta winna zostać obliczona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70), z uwzględnieniem liczby mieszkańców (lub innej jednostki odniesienia, adekwatnej do zamierzenia inwestycyjnego) oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej.
 
W przypadku domów jednorodzinnych, niewielkich zabudów jednorodzinnych (do ok. 10 budynków) lub niewielkich obiektów handlowych, dopuszcza się pominięcie we wniosku określenia wartości zapotrzebowania na wodę. Prosimy wówczas o podanie informacji o planowanej ilości lokali/mieszkańców lub zatrudnionych pracowników.
 
Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 z planowanym zagospodarowaniem terenu nieruchomości.  W przypadku, gdy teren objęty wnioskiem nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić (udokumentować) charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź planowanego dojazdu. W sytuacjach szczególnych wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty prawno-własnościowe.
 
MPWiK S.A. może odmówić wydania informacji technicznej w przypadku, gdy:
a) brak jest technicznych możliwości dostarczania wody w ilości i o ciśnieniu wymaganym dla zaopatrzenia w wodę,
b) brak jest technicznych możliwości przyjęcia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
c) realizacja inwestycji nie będzie spełniała wymogów racjonalności techniczno-ekonomicznej, tzn.
  • realizacja inwestycji spowoduje przyłączenie mniej niż 25 nieruchomości zabudowanych na 1000 mb budowy sieci (dotyczy zabudowy jednorodzinnej),
  • realizacja inwestycji spowoduje przyłączenie mniej niż 90 osób (względnie odpowiadającej tej liczbie wielkości zużycia wody bądź równoważnej liczby mieszkańców) na 1000 mb budowy sieci. 
 
Wnioskodawcą informacji technicznej może być każdy zainteresowany bądź działający w jego imieniu pełnomocnik (np. przedstawiciele biur architektoniczno-projektowych). W takim przypadku do wniosku winno być załączone stosowne w tym zakresie pełnomocnictwo.
 
Wydana przez MPWiK S.A. informacja techniczna stanowi podstawę dla opracowania dokumentacji projektowej.