Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Powrót do strony głównej

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – rozpoczęcie świadczenia usług przez MPWiK S.A. w Krakowie

Krok 4


Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz wniosku inwestora MPWiK S.A. w Krakowie sporządza dwa egzemplarze umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, które należy podpisać osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańców. Po podpisaniu ww. umowy, uzgadniany jest termin montażu wodomierza przez MPWiK S.A.  

Montaż wodomierza możliwy jest jedynie w obecności inwestora lub osoby przez niego upoważnionej. Na potwierdzenie wstawienia wodomierza inwestor otrzymuje protokół montażu, który stanowi podstawę do rozpoczęcia naliczania opłat z tytułu zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków zgodnie ze wskazaniami wodomierza.


Zobacz również