Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne usuwanie awarii oraz wykonywanie remontów awaryjnych sieci wodociągowej m. Krakowa
Data dodania 2018-04-17

Kraków, dnia 17 kwietnia 2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 295/PN-35/2018 na zadanie:
 
Sukcesywne usuwanie awarii oraz wykonywanie remontów awaryjnych sieci wodociągowej m. Krakowa
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 484, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 60.000 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
9 maja 2018 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 9 maja 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z trzema wykonawcami.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA
1. SIWZ
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy ramowej
5. Wzór umowy definitywnej
6. Przedmiar
7. Odpowiedź 18.04.
8. Odpowiedzi 27.04.
9. Odpowiedzi 10.05.
 
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 295/PN-35/2018 na zadanie: „Sukcesywne usuwanie awarii oraz wykonywanie remontów awaryjnych sieci wodociągowej m. Krakowa”
 
Kraków, 28 sierpnia 2018 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano oferty złożone przez:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ROBIN” Marek Bryg 30-105 Kraków, ul. Tadeusza Kościuszki 53, zawierającą cenę ofertową (do porównania i oceny ofert 517.300 zł oraz stawkę roboczogodziny 15,00 zł/godz.
Konsorcjum firm: OMEGA 1 Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Szczepan Irzyk,
32-412 Wiśniowa, Lipnik 327m – lider konsorcjum, OMEGA – Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych, Iwona Irzyk 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17; KALUX-INSTAL Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Ofiar Katynia 59A zawierającą cenę ofertową (do porównania i oceny ofert 550.870,81 zł oraz stawkę roboczogodziny 14,20 zł/godz.Powyższe oferty zostały wybrane, ponieważ zawierały najniższą cenę (stawkę roboczogodziny).
Na podstawie postanowień rozdziału III ust.3 specyfikacji umowa ramowa z powyższymi wykonawcami zostanie zawarta na łączną kwotę netto 6 000 000,00 zł plus należny podatek od towarów i usług VAT.
 
Powyższe oferty zostały wybrane, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazały się najkorzystniejsze, to znaczy zawierały dwie najniższe ceny ofertowe.