Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Dostawa chromatografu cieczowego z matrycą diodową oraz chromatografu gazowego dwukanałowego z dozownikiem wielofunkcyjnym
Data dodania 2018-03-28


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 28 marca 2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 260/PN-32/2018. na zadanie:
 
Dostawa chromatografu cieczowego z matrycą diodową oraz chromatografu gazowego dwukanałowego z dozownikiem wielofunkcyjnym
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 8 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków,
ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl,
tel. 12 42 42 396, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
12 kwietnia 2018 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 28 marca 2018 r.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SIWZ
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy
5. Odpowiedzi na pytania/zmiana terminu składania ofert
6. Informacja z otwarcia ofert

 
OGŁOSZENIE O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 260/PN-32/2018 na zadanie: „Dostawa chromatografu cieczowego z matrycą diodową oraz chromatografu gazowego dwukanałowego z dozownikiem wielofunkcyjnym”


Kraków, 20 kwietnia 2018 r.


Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna,
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 zawiadamia, że w powyższym postępowaniu na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa - na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 301 397,48  zł (słownie: trzysta jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 48/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, zawierającą 24 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 20 kwietnia 2018 r.