Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie.
Data dodania 2018-04-27

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ

Kraków 27 kwietnia 2018 r.


dot.: zamówienia na budowę sieci wodociągowych nr 173/SW-9/2018 na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie”.


Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ROBIN”, 30-105 Kraków, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 53 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 125.460,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100), zawierającą
60 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):

2)       oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna (lider konsorcjum), Nieznanowice 50, 32-420 Gdów oraz INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – łącznie 9,145 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,645 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

3)       oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka (lider konsorcjum), 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 oraz PRIB „KOMA” Sp. z o.o., Brzezie, ul. Narodowa 27, 32-080 Zabierzów – łącznie 8,29 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,79 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

4)       oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 6,865 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 6,365 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.