Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych w os. Branice w Krakowie.
Data dodania 2018-04-20

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ

dot.: zamówienia na budowę sieci kanalizacyjnych nr 145/SK-5/2018 na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych w os. Branice w Krakowie”.

Kraków, 20 kwietnia 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: Szczepan Irzyk „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych (podmiot wiodący konsorcjum),
32-412 Wiśniowa, Lipnik 327; „OMEGA” Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Iwona Irzyk,
41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 oraz Agnieszka Irzyk „OMEGA 3” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych, 32-412 Wiśniowa, Lipnik 326 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 853.511,20 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset jedenaście złotych 20/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 1.049.818,77 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 77/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):

2)        oferta złożona przez wykonawcę: Jarosław Irzyk OMEGA - Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 – łącznie 9,335 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,835 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

3)        oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15
 – łącznie 8,67 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,17 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

4)        oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna (lider konsorcjum), Nieznanowice 50, 32-420 Gdów oraz INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – łącznie 7,72 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,22 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

5)        oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 7,34 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 6,84 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.