Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w ul. Księcia Józefa, Niemena i Orlej w Krakowie
Data dodania 2018-04-20

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ

dot.: zamówienia nr 200/SW-10/2018 na zadanie: „Budowai przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w ul. Księcia Józefa, Niemena i Orlej w Krakowie”.

Kraków, 20 kwietnia 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna (lider konsorcjum) 32-420 Gdów, Nieznanowice 50 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 476 000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 585 480,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):

2)        oferta złożona przez wykonawcę: Szczepan Irzyk „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych (podmiot wiodący konsorcjum), 32-412 Wiśniowa, Lipnik 327; „OMEGA” Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Iwona Irzyk, 41-711 Ruda Śląska,
ul. Szkolna 17 oraz Agnieszka Irzyk „OMEGA 3” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych, 32-412 Wiśniowa, Lipnik 326 – łącznie 9,14 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,64 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

3)        oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5  – łącznie 8,83 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,33 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

4)        oferta złożona przez wykonawcę: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ROBIN”, 30-105 Kraków, ul. Tadeusza Kościuszki 53 – łącznie 8,69 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,19 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

5)        oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka (lider konsorcjum), Brzezie, ul. Narodowa 27, 32-080 Zabierzów oraz PRIB „KOMA” Sp. z o.o., 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 – łącznie 7 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 6,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 20 kwietnia 2018 r.