Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont magistrali wodociągowej DN 600 od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej
Data dodania 2018-02-12

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/PN-6/2018 na zadanie:
"Remont magistrali wodociągowej DN 600 od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej"

Pliki do pobrania:
1. Ogloszenie z DU UE
2. Cz.I_IDW (SIWZ)
3. Formularze_edytowalne
4. Cz.II_Kontrakt
5. Cz.III(PFU),Cz.IV(Wykaz cen)_informacja
6. JEDZ
7. JEDZ_wersja_edytowalna
8. Odpowiedzi na pytania_21.02.2018
9. Odpowiedzi na pytania_28.02.2018
10. Odpowiedzi na pytania_02.03.2018
11. Informacja z otwarcia ofert
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego nr  6/PN-6/2018  p.n. „Remont magistrali wodociągowej DN 600 od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej”

Kraków, 24 kwietnia 2018 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Konsorcjum RTI

RTI POLAND SP. Z O.O., 41-810 Zabrze, ul. Paderewskiego 21 – lider

RTi Austria GmbH, 4203 Altenberg, Bruckbachweg 23, Austria - partner

na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 3 650 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 4 489 500,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100), zawierającą 60-miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.

Pozostałe oceniane oferty w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskały:

1)        oferta złożona przez wykonawcę: Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., ul. Leśna 1,
43-170 Łaziska Górne – 9,87 punktów;

2)       oferta złożona przez wykonawcę: INSTAL-KOP Tadeusz Kopeć, 32-830 Wojnicz, Łukanowice 188 – 9,63 punktów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
24 kwietnia 2018 r.