Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI
Data dodania 2017-10-30

Wodociągi Miasta Krakowa już po raz szósty uzyskały wielomilionowe dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

W dniu  30 października 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarto umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Projektu  pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI, którą podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie - Prezes Piotr Ziętara i Wiceprezes Paweł Senderek. W wydarzeniu wzięli udział również: prof. dr hab. Roman Niżnikowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW oraz prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski – Członek Rady Nadzorczej.
 
Planowany całkowity koszt Projektu przekracza kwotę 70 mln zł, natomiast dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia udzielone z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, to blisko 36,6 mln zł. Projekt zostanie w całości ukończony do końca 2020 roku.

Należy podkreślić, że to już kolejna zawarta w ostatnim czasie przez Wodociągi Miasta Krakowa umowa na dofinasowanie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej. W marcu 2017 roku podpisano umowę na realizację Projektu  pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V, którego całkowita wartość przekracza 170 mln zł, z czego blisko połowę stanowi dofinasowanie z Funduszu Spójności.
 
Projekt pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI obejmuje m.in. remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy (rejon ul. Dymarek, Igołomskiej), budowę kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w ulicach: Unruga, Winnickiej, Skotnickiej, Podole wraz z przebudową sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej w ul. Skotnickiej. Projektowana kanalizacja umożliwi przekierowanie ścieków z likwidowanej oczyszczalni Skotniki do centralnego układu kanalizacji miasta Krakowa. Dodatkowo powstanie sieć kolektorów sanitarnych w ul. Witkowickiej oraz w ul. Górka Narodowa, a także kanalizacja w ul. Gumniskiej
i ul. Zadworze. Budowę nowych elementów infrastruktury zaplanowano również na terenie osiedli: Branice, Mogiła i Pleszów.
 
W ramach Projektu możliwa będzie również poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Kujawy. Przewidziano modernizację węzła przeróbki osadu nadmiernego oraz przygotowania biogazu. Powstanie nowy zbiornik osadu nadmiernego, a także zwiększy się pojemność zbiornika biogazu. Zostanie wymieniona pochodnia gazowa wraz z rurociągiem i armaturą. Dzięki planowanemu montażowi turbiny gazowej (nominalna moc elektryczna 200 kW), nadmiar wytwarzanego biogazu zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki z funduszy unijnych, Wodociągi Miasta Krakowa od 2000 roku  pozyskały na wykonanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno–ściekowej blisko 520 mln zł, które umożliwiły realizację na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompleksowego programu inwestycyjnego o bezprecedensowej skali, mającego bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz jakość otaczającego ich środowiska.