Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Nowy Program Inwestycyjny pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej”
Data dodania 2018-02-07

Proponowany przez Wodociągi Miasta Krakowa nowy Program Inwestycyjny pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej” (BIS), to kolejny krok w stronę ochrony środowiska i podniesienia jakości życia mieszkańców. Mieszkańcy Krakowa, którzy przystąpią do Programu „BIS”, zyskają możliwość przyłączenia się do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej na preferencyjnych warunkach.

Zarząd MPWiK S.A. w Krakowie zaplanował środki na inwestycje w latach 2018-2022 w wysokości blisko 580 mln złotych, które zawiera aktualizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych na inwestycje, bo aż 352 mln złotych,  zaplanowanych zostało na budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przewidywane przyrosty począwszy od 2018 do końca 2022 roku to: 127 km dla sieci wodociągowej i 137 km kanałów.

W ślad za aktualizacją Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, od 1 marca 2018 roku wprowadzone zostają nowe zasady budowy infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z uchwalą
z dnia 22 czerwca 2017 r. podjętą przez Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Wydział III w składzie siedmiu sędziów (syg. III SZP 2/16) każda osoba zainteresowana przyłączeniem do sieci zobowiązana jest wykonać przyłącze wodociągowe lub/i kanalizacyjne na własny koszt. Wodociągi Miasta Krakowa mają na względzie wykładnie zastosowaną przez SN, ale również dobro i podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta.
 
Chcąc uporządkować gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy, co będzie skutkować likwidacją szamb i tym samym eliminacją potencjalnych źródeł zanieczyszczania wód gruntowych i powierzchniowych oraz zminimalizować obciążenia finansowe mieszkańców związane z gromadzeniem i utylizacją ścieków, Prezydent Miasta Krakowa oraz Wodociągi Miasta Krakowa proponują wdrożenie nowego Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pod nazwą Budowa Infrastruktury Sanitarnej. Najistotniejszym dla mieszkańców Krakowa założeniem Programu inwestycyjnego „BIS” jest to, że w przypadku wykonywania nowej sieci kanalizacyjnej, MPWiK SA oprócz nakładów związanych z budową samej sieci, wykona odcinki przyłączy kanalizacyjnych w zakresie: od sieci do pierwszej studni kanalizacyjnej (licząc od strony sieci) wraz z tą studnią bądź w przypadku braku takiej studni do granicy nieruchomości.

Oznacza to, że osoby uczestniczące w Programie inwestycyjnym „BIS” nie będą musiały ponosić kosztów budowy opisanego odcinka przyłącza oraz studni kanalizacyjnej. Zgłoszenia  zainteresowanych mieszkańców będą przyjmowane za pośrednictwem Rad i Zarządów Dzielnic lub Kancelarii Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa. W pierwszej kolejności Programem inwestycyjnym „BIS” zostaną objęte przedsięwzięcia zgłoszone do wcześniejszego Programu pn. „Rozwój Sieci Osiedlowych”.