Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Cena za wodę i ścieki bez zmian!
Data dodania 2017-11-09

W dniu 8 listopada Rada Miasta Krakowa jednogłośnie zatwierdziła złożony przez Wodociągi Krakowskie wniosek z propozycją taryfy na 2018 rok dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wysokość stawek opłat nie ulegnie zmianie w 2018r. i będzie identyczna, jak obowiązująca w roku 2016 i 2017. Według nowego wniosku taryfowego, łączna cena za 1 m3 dostarczonej wody oraz za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich Odbiorców wynosi 10,15 zł.
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328) oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 1701), złożyło do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Złożony wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. oparto o szczegółową kalkulację kosztów, czego efektem było określenie wymaganego prawem poziomu niezbędnych przychodów. Są one konieczne  dla pokrycia kosztów prawidłowej eksploatacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zapewnienia skutecznej realizacji planu inwestycyjnego Wodociągów Miasta Krakowa (Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2015 – 2019).

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018 została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom wysokiej jakości usług świadczonych przez MPWiK S.A. tj. ciągłej dostawy wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odprowadzania i skutecznego oczyszczania ścieków.
 

Taryfa 2018 - pobierz plik (PDF)