Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Inwestycyjne plany rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa zatwierdzone przez Radę Miasta
Data dodania 2018-03-02

Rada Miasta Krakowa w dniu 28 lutego 2018 r. uchwałą nr  XCV/2468/18 przyjęła „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK S.A. w Krakowie na lata 2018-2022”


W dokumencie wskazano przyjęte przez Wodociągi Miasta Krakowa priorytety, stanowiące podstawę wyboru przedsięwzięć, a także określono poziom nakładów koniecznych do ich realizacji. Najistotniejszymi elementami działalności Przedsiębiorstwa nadal pozostają: bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną, systematyczne zwiększanie dostępności do sieci zarówno wodociągowej jak i kanalizacyjnej, zapewnienie niezawodności systemów wodno-kanalizacyjnych, jak również rozwój i optymalizacja procesów technologicznych wraz z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Kwota zaplanowana przez Przedsiębiorstwo na realizację wspomnianych celów w latach 2018-2022 wynosi blisko 580 milionów złotych. Najwięcej nakładów, bo aż 352 mln złotych, przeznaczono na budowę nowych sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Przewidywane efekty rozbudowy infrastruktury - począwszy od 2018 do końca 2022 roku
to 127 km nowej sieci wodociągowej oraz 137 km kanalizacyjnej.

Wykonanie powyższych zamierzeń będzie możliwe, dzięki efektywnej koordynacji zadań w kluczowych obszarach działalności, a także dzięki zarządzaniu i finansowaniu poprzez optymalne zaplanowanie poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych, przy utrzymaniu taryf za wodę i ścieki na akceptowalnym poziomie.