Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Wymiana węgla aktywnego w instalacji uzdatniania biogazu ZOŚ Kujawy
Data dodania 2023-01-30 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 55/PN-5/2023
tablica ogłoszeń
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 30 stycznia 2023 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 55/PN-5/2023 na zadanie:
Wymiana węgla aktywnego w instalacji uzdatniania biogazu ZOŚ Kujawy
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: od dnia 15 marca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 484.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
14 lutego 2023 r. do godz. 9:15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 14 lutego 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.PLIKI DO POBRANIA:
1. SWZ (1.04MB, PDF)
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy
5. Informacja z otwarcia ofert
                                                                                                              Postępowanie nr: 55/PN-5/2023
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
dot.: przetargu nieograniczonego nr 55/PN-5/2023 p.n. „Wymiana węgla aktywnego w instalacji uzdatniania biogazu ZOŚ Kujawy”.
                                                                                                                                                Kraków, 20 lutego 2023 r.
 
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: IM-TECH Iwona Maciąg 30-898 Kraków, ul. Pod Pomnikiem 51 G zawierającą cenę ofertową netto: 243.980,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.