Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Wymiana rurociągu ssącego pompy D2 – ZUW Rudawa
Data dodania 2022-08-03 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 605/PN-65/2022
tablica ogłoszeń
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
                                                                                              Kraków, dnia 3 sierpnia 2022 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 605/PN-65/2022 na zadanie:
Wymiana rurociągu ssącego pompy D2 – ZUW Rudawa
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 15 października 2022 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 484.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
16 sierpnia 2022 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SWZ (0.85MB, PDF)
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy