Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Usuwanie awarii, wykonywanie remontów oraz budowa nowych instalacji w zakresie urządzeń energetycznych.
Data dodania 2021-07-22 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 22.07.2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 572/PN-65/2021 na zadanie:
Usuwanie awarii, wykonywanie remontów oraz budowa nowych instalacji w zakresie urządzeń energetycznych.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: sukcesywnie przez 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 392
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi 19.000,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
10 sierpnia 2021 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: stawka roboczogodziny (Rg) – 85 %, stawka kosztów pośrednich (Kp) – 10 %, stawka zysku (Z) – 5 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych.
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z jednym wykonawcą.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do podrania:
1. SWZ (0.97MB, PDF)
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy ramowej
5. Wzór umowy definitywnej