Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne naprawy sprzętu do telewizyjnej inspekcji kanałów dla potrzeb Zakładu Sieci Kanałowej WMK SA
Data dodania 2023-05-18 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

                                                                                                                            Postępowanie nr: 386/PN-38/2023
    
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
                                                                                                                    Kraków, dnia 19 maja 2023 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 386/PN-38/2023 na zadanie:
Sukcesywne naprawy sprzętu do telewizyjnej inspekcji kanałów dla potrzeb Zakładu Sieci Kanałowej WMK SA
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 484.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia 2 czerwca 2023 r. do godz. 9:15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SWZ (0.89MB, PDF)
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy