Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne naprawy sprzętu do telewizyjnej inspekcji kanałów dla potrzeb Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A.
Data dodania 2021-04-26 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 294/PN-30/2021
tablica ogłoszeń
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 26 kwietnia 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 294/PN-30/2021 na zadanie:
Sukcesywne naprawy sprzętu do telewizyjnej inspekcji kanałów dla potrzeb
Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 392
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
10 maja 2021 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 9:30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SWZ (0.59MB, PDF)
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy