Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy urządzeń automatyki oraz aparatury kontrolno – pomiarowej dla Zakładu Utrzymania Ruchu WMK S.A.
Data dodania 2022-11-25 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 25 listopada 2022 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 939/PN-89/2022 na zadanie:
Sukcesywne dostawy urządzeń automatyki oraz aparatury kontrolno – pomiarowej dla Zakładu Utrzymania Ruchu WMK S.A.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: sukcesywnie przez 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 392.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi: 12 500,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
8 grudnia 2022 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 9:30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 95 %, długość okresu gwarancji – 5 %,  
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Pliki do pobrania:
1. SWZ (0.84MB, PDF)
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Załącznik nr 1 do oferty
5. Umowa