Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy kwasu solnego (wodny roztwór kwasu chlorowodorowego) do dezynfekcji wody pitnej
Data dodania 2023-11-20 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 941/PN-70/2023
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, 20 listopada 2023 r.
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 941/PN-70/2023 na zadanie: „Sukcesywne dostawy kwasu solnego (wodny roztwór kwasu chlorowodorowego) do dezynfekcji wody pitnej”
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: sukcesywnie przez 12 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 484.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
30 listopada 2023 r. do godz. 9:15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SWZ (0.95MB, PDF)
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy
5. Informacja z otwarcia ofert