Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy koagulantu – wysokozasadowy chlorek poliglinu do uzdatniania wody w ZUW Raba.
Data dodania 2019-04-12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 12 kwietnia 2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 405/PN-17/2019 na zadanie:
 
Sukcesywne dostawy koagulantu – wysokozasadowy chlorek poliglinu do uzdatniania
wody w ZUW Raba.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Dobczyce.
Wymagany cykl realizacji: sukcesywnie przez 36 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 392, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 9.000,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
26 kwietnia 2019 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4 Wzór umowy

 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego nr 405/PN-17/2019 p.n. Sukcesywne dostawy koagulantu – wysokozasadowy chlorek poliglinu do uzdatniania wody w ZUW Raba.

Kraków, 6 maja 2019 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: KEMIPOL Sp. z o.o., 72-010 Police, ul. Kuźnicka 6 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 933.750,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)plus należny podatek od towarów i usług VAT, zawierającą 12 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.