Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy armatury służącej do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową
Data dodania 2017-11-08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 08 listopada 2017 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 880/PN-62/2017 na zadanie:
 
Sukcesywne dostawy armatury służącej do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków,
ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 2, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 396.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
22 listopada 2017 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90 %, długość okresu gwarancji –10 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 08 listopada 2017 r.
Pliki do pobrania
1. SIWZ
2. Oferta
3. Załącznik do oferty
4. Oświadczenia
5. Wzór umowy
6. Odpowiedzi na pytania
 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

dot.: przetargu nieograniczonego nr 880/PN-62/2017 na „Sukcesywne dostawy armatury służącej do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową”

 

Kraków, 01  grudnia 2017 r.

 

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie pkt XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: KANWA Sp. z o.o., sp.k., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, zawierającą 120 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

01 grudnia 2017 r.