Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne świadczenie usług związanych z serwisem drukarek korytarzowych, dostarczaniem materiałów eksploatacyjnych do nich oraz wsparcie w obsłudze programu Safeq
Data dodania 2018-01-11

Kraków, dnia 11 stycznia 2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 23/N-15/2018 na zadanie:
 
Sukcesywne świadczenie usług związanych z serwisem drukarek korytarzowych, dostarczaniem materiałów eksploatacyjnych do nich oraz wsparcie w obsłudze programu Safeq
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 36 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 484, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
19 stycznia 2018 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

PLIKI DOPOBRANIA:
1. SIWZ
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy

 
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/PN-15/2018 na zadanie: „Sukcesywne świadczenie usług związanych z serwisem drukarek korytarzowych, dostarczaniem materiałów eksploatacyjnych do nich oraz wsparcie w obsłudze programu Safeq”
 
Kraków, 6 lutego 2018 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: DKS Sp. z o.o. 80-180 Kowale, ul. Energetyczna 15 zawierającą cenę ofertową (wyłącznie dla celów porównania i oceny ofert) netto: 34.725,60 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych 60/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.
Na podstawie postanowień rozdziału  III.2 specyfikacji z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na kwotę netto: 396.000 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
Umowa może zostać zawarta po upływie pięciu dni od przesłania wyników postępowania, tj. niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub / i telefaksem.
Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu i zaprasza do dalszej współpracy.