Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywna dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów, dla oczyszczalni ścieków „Kujawy” MPWiK SA w Krakowie w okresie 48 miesięcy
Data dodania 2017-02-13

dot. postępowania negocjacje z ogłoszeniem 108/NO-8/2017 p.n. Sukcesywna dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków „Kujawy” MPWiK SA w Krakowie w okresie 48 miesięcy
PLIKI DO POBRANIA
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Wniosek
3. Oświadczenia
4. Odpowiedź na pytanie 14.02.b.r.
 
dot.: postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem nr 108/NO-8/2017 na zadanie: „Sukcesywna dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów, dla oczyszczalni ścieków „Kujawy” MPWiK SA w Krakowie w okresie 48 miesięcy”
 
Kraków, 9 czerwca 2017 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie pkt XXV.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: „KORONA JV” Sp. z o.o. 02-793 Warszawa, ul. Przy Bażantarni 11 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 1.282.705,20 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięć złotych 20/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.