Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont zgarniaczy na osadnikach wstępnych – 2 sztuki, na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów ul. Kosiarzy 3
Data dodania 2021-09-24 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 771/PN-87/2021
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 24 września 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 771/PN-87/2021 na zadanie: Remont zgarniaczy na osadnikach wstępnych – (2 szt.), na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów ul. Kosiarzy 3.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia:
Etap I zgarniacz osadnika 11.1 - do dnia 31.12.2021 roku;
Etap II zgarniacz osadnika 11.3 – do dnia 31.01.2022 roku.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 399.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi 15 000, 00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
15 października 2021 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 15 października 2021 r. o godz. 9:30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 96 %, długość okresu gwarancji – 4 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Pliki do pobrania:
1. SWZ_pdf. (3.61MB, PDF)
2. SWZ_word.
3. Oferta.
4. Oświadczenia.
5. Informacja dotycząca dokumentacji_FTP.
6. Konfiguracja_1.
7. Konfiguracja_2.
8. Wzór umowy.
9. Odpowiedzi na pytania_4.10.2021 r. (0.59MB, PDF)
10. Informacja z otwarcia ofert.