Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont rurociągów magistralnych: Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kielecka, Brodowicza, Olszyny
Data dodania 2017-12-06

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
oglasza przetarg nieograniczony nr 947/PN-65/2017 na zadanie:
Remont rurociągów magistralnych: Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny

Pliki do pobrania:
1. Ogloszenie
2. Informacja dot.dokumentacji
3. Odpowiedzi na pytania 10.01.2018 r.
4. Informacja z otwarcia ofert


OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Kraków,  08 lutego 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o. , 43-170 Łaziska Górne, ul. Leśna 1 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 2 768 637,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 3 405 423,51 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy  złote 51/100).

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.

Pozostałe oceniane oferty w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskały:
 -  oferta złożona przez wykonawcę INSTAL-KOP Tadeusz Kopeć, Łukanowice 188, 32-830 Wojnicz – 9,78 punktów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
08 lutego 2018 r.