Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont kolektora w ul. Ptaszyckiego
Data dodania 2018-09-14

Postępowanie nr: 831/PN-46/2018

 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
dot.: przetargu nieograniczonego nr 831/PN-46/2018 na „Remont kolektora w ul. Ptaszyckiego w Krakowie”.

Kraków, 4 grudnia 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Biuro Prawno – Inwestycyjne „INWEST-LEX” Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 11 200 000, 00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 13 776 000, 00 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), przedstawiając ponadto: okres gwarancji 60 miesięcy.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.
Pozostałe oceniane oferty w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskały:
1)        oferta złożona przez wykonawcę: Blejkan S.A., ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin –
8, 42 punktów;
2)        oferta złożona przez wykonawcę: Aquaren Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Warszawska 17, 41-923 Bytom – 7,90 punktów;
3)        oferta złożona przez wykonawcę: Per Aarsleff Polska Sp. z o. o., ul. Królowej Marysieńki 20/2, 02-954 Warszawa –7,70 punktów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

4 grudnia 2018 r.