Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont kapitalny (wymiana) fragmentu kanału sanitarnego w ciągu ul. Białoruskiej w Krakowie.
Data dodania 2019-06-12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 12 czerwca 2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 716/PN-32/2019 na zadanie:
 
Remont kapitalny (wymiana) fragmentu kanału sanitarnego
w ciągu ul. Białoruskiej w Krakowie.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 2 miesiące od przekazania placu budowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 392, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
11 lipca 2019 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy
5. Mapa ul. Białoruska przebieg sieci.