Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Regeneracja węgla aktywnego granulowanego Aquasorb 2000 Plus w ZUW Rudawa
Data dodania 2022-06-15 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

                                                                                                                                    Kraków, dnia 15 czerwca 2022 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 464/PN-48/2022 na zadanie:
Regeneracja węgla aktywnego granulowanego Aquasorb 2000 Plus w ZUW Rudawa
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: Etap I: lipiec – październik 2022 r; Etap II: kwiecień – lipiec 2023 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 484.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi 15 000,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
1 lipca 2022 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 1 lipca 2022 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SWZ (0.86MB, PDF)
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy
5. Odpowiedzi na pytania 27.06. (0.84MB, PDF)
6. Załącznik 1
7. Załącznik 2
8. Załącznik 3 (0.08MB, PDF)