Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Prenumerata prasy i literatury fachowej wraz z sukcesywną dostawą w 2021 r.
Data dodania 2020-11-18 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kraków, dnia 18 listopada 2020 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 747/PN-46/2020 na zadanie:
Prenumerata prasy i literatury fachowej wraz z sukcesywną dostawą w 2021 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: sukcesywnie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 484.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
02.12.2020 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 02.12.2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SIWZ (0.29MB, PDF)
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy
5. Zalacznik nr 1 do oferty
6. Odpowiedź na pismo 30.11.2020 r. (0.71MB, PDF)
7. Skorygowany załącznik nr 1