Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Obsługa stacji ochrony katodowej oraz drenażu wzmocnionego-nastawy stacji, pomiary elektryczne, naprawy
Data dodania 2020-10-13 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kraków, dnia 13 października 2020 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 690/PN-39/2020 na zadanie:
Obsługa stacji ochrony katodowej oraz drenażu wzmocnionego-nastawy stacji, pomiary elektryczne, naprawy
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 484
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
23 października 2020 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 23 października 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SIWZ
2. Wzór oferty
3. Formularze i oświadczenia
4. Wzór umowy

5. Informacja z otwarcia ofert