Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM: Digitalizacja dokumentacji papierowej Spółki
Data dodania 2019-05-14

Kraków 14 maja 2019 r.
 
 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony;
adres elektroniczny: przetarg@mpwik.krakow.pl) zwane dalej MPWiK SA lub zamawiającym.
E-mail: dialog.techniczny@mpwik.krakow.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.wodociagi.krakow.pl
Tel. (12)  42 42 390, 12 42 42 396, faks: 12 42 42 397 lub 12 42 42 391
 
II. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO:
Digitalizacja dokumentacji papierowej Spółki.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO:
Przedmiotem dialogu są zagadnienia z digitalizacją ( przeniesieniem z oryginalnej wersji papierowej dokumentu na cyfrową kopię) oraz stworzenie wirtualnej biblioteki posiadanych przez MPWiK SA w Krakowie dokumentów.
Zamawiający spodziewa się, że w wyniku procesu digitalizacji otrzyma obrazy cyfrowe  posiadanej dokumentacji. Dokumenty, które mają podlegać digitalizacji są to istniejące dokumenty Spółki takie  jak pisma, mapy, fotografie, dokumentacja rysunkowa, druki, umowy.
 
Zamawiający planuje w ramach przyszłego postępowania dokonać wyboru wykonawcy, który zdigitalizuje dokumenty Spółki.
W ramach dialogu omówione zostaną kwestie związane z doborem optymalnego rozwiązania technicznego dla wyboru metody digitalizacji zasobów, szybkiego dostępu do zasobów, prowadzenia rejestru udostępnień dokumentów z powiązaniem z istniejącym Systemem Informacji Przestrzennej (GIS).
Poruszone zostaną kwestie związane z doborem optymalnej rozdzielczości digitalizowanych zasobów; rozmiaru i typu plików obrazów cyfrowych,  dobór urządzeń do digitalizacji, metody digitalizacji (skanowanie bezpośrednie obiektów lub mikrofilmowanie), metody weryfikacji jakości digitalizowanych zasobów (jakość i kompletność materiałów), digitalizacja dokumentacji zabytkowej, ewentualne możliwości obróbki obrazów cyfrowych (retusz, wydobywanie głębi, usuwanie kurzu i rys na starej dokumentacji, polepszeniu jakości obrazów cyfrowych oraz dostosowaniu ich parametrów do oczekiwanej postaci), kompresja obrazu, stworzeniem biblioteki cyfrowej dokumentów.
Integracja z już zdigitalizowanymi zasobami Zamawiającego.
Miejsce wykonania zamówienia:  zamawiający w ramach dialogu prosi o przedstawienie sposobu wykonywania zamówienia ( czy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
(obiekty Spółki) lub Wykonawca we własnym zakresie digitalizuje zasoby.
Dialog techniczny prowadzony będzie w oparciu o wiedzę, doświadczenie i materiały otrzymane od Wykonawców oraz informacje pozyskane w trakcie spotkań z wykonawcami.
 
Cel dialogu technicznego:Dialog ma doprowadzić do uzyskania przez MPWiK S.A. w Krakowie informacji pozwalających na sporządzenie kompletnego opisu przedmiotu zamówienia dla przetargu dotyczącego na digitalizację zasobów Spółki. Zapoznania się z najlepszymi, najkorzystniejszymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie objętej przedmiotem postępowania.
 
IV. ZASADY ORAZ FORMA PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO:
Niniejszy dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 1986 z zm.).
Zasady prowadzenia dialogu technicznego określone zostały w Regulaminie Prowadzenia dialogu technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji S,A. w Krakowie, opublikowanego na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl, zwanego „Regulaminem”.
Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają do Zamawiającego wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu został opublikowany na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym powinien być sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnika.
Podmioty ubiegające się o udział w dialogu technicznym zobowiązane są do złożenia wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, następujących dokumentów:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli prawo do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych) należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem wskazanym we Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.
Niniejsze ogłoszenie  stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w dialogu technicznym.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2018, poz.1986 z zm.) w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.
Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
Zamawiający nie będzie zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmiotu, który zgłosi o dopuszczenie po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Wszelkie koszty udziału w dialogu technicznym ponoszą wyłącznie zainteresowane podmioty.

Wszelkie pisma, dokumenty, opracowania, opinie itp. przekazane Zamawiającemu pozostaną w jego dyspozycji i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu dialogu technicznego.
Wszelkie pisma, dokumenty, opracowania, opinie itp. zgłoszone przez uczestników w ramach dialogu technicznego, oprócz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, podlegają ujawnieniu na wniosek zainteresowanego podmiotu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli zainteresowany podmiot nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdyby wniosek / oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).W przypadku, gdy informacje zawarte w wniosku/ ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W świetle powołanego przepisu, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. (I CKN 304/00), określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą;
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje, zaś stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wniosku/ofercie. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia zostanie uznane jako brak woli utajnienia jakichkolwiek danych składających się na wniosek/ofertę. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, Zamawiający nie będzie występował o uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonego w wniosku/ofercie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienia. Zamawiający oceni zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienie. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał w wniosku/ofercie, że informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna to zastrzeżenie za bezskuteczne co będzie skutkować odtajnieniem zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05). W takim przypadku wniosek/oferta będzie jawna również w zakresie nieskutecznie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 2f, art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ustawy, a złożone przez niego dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
Zainteresowane podmioty przed zgłoszeniem udziału w dialogu technicznym są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem dialogu technicznego, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego, a zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Wykonawcy zostaną zaproszeni na pierwszą turę rozmów z Zamawiającym. Każdemu Wykonawcy zostanie wyznaczona odrębna godzina spotkania w następujących dniach:  27-30 / 05/  2019 r.
Dialog będzie prowadzony do czasu spełnienia wszystkich celów dialogu technicznego, zgodnie z pkt. III. 
V. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM:
1. O udział w dialogu technicznym mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o dialogu technicznym, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał usługę polegająca na digitalizacji dokumentacji papierowej w ilości 2 km, w tym co najmniej 1 km dokumentacji technicznej ( rozumianej jako mapy, rysunki techniczne, projekty etc).
 
Do wniosku załączyć należy wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca wykonania  i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonywane należycie.
Wnioski zostaną ocenione w sposób następujący: za spełnienie warunku podstawowego opisanego w pkt. V.1. Wykonawca otrzyma 1 pkt. Za każdy kolejny ponad warunek podstawowy kilometr dokumentacji papierowej zdigitalizowanej – Wykonawca otrzyma 1 pkt.Zamawiający informuje, że punkty dodatkowe zostaną przyznane tylko za usługi digitalizacji dokumentacji  wykonane przez Wykonawcę składającego wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego, a nie przez np. producenta skanerów, autorów oprogramowania do biblioteki cyfrowej.
3.Do Dialogu Technicznego dopuszczonych zostanie max. 10 Wykonawców. W przypadku złożenia większej ilości spełniających podane wymagania Wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu, Zamawiający dokona wyboru stosując kryterium ilości kilometrów papierowych dokumentów, które zostały zdigitalizowane spełniających wymagania określone w pkt. V.2
4. Do dialogu technicznego zakwalifikowani zostaną ci Wykonawcy, którzy wykazując spełnianie warunku wykazali największą ilość wykonanych usług o parametrach o których mowa w pkt.1 powyżej..
 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE W DIALOGU:
Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać:
Drogą elektroniczną na adres: dialog.techniczny@mpwik.krakow.pl
Osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Senatorska 1, budynek 1, pokój numer: 3, 
Termin składania wniosków do dnia 23 / 05 / 2019 r. do godziny: 12:00
 
VII. Data zamieszczenia ogłoszenia o dialogu technicznego
14 / 05 / 2019 r.
1. Odpowiedzi na pytania
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym