Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Monitorowanie przemieszczeń pionowych i poziomych obiektów ZUW Raba oraz pomiary piezometryczne i inklinometryczne.
Data dodania 2019-10-25

Postępowanie nr: 1224/PN-62/2019
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 25.10.2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 1224/PN-62/2019 na zadanie:
 
Monitorowanie przemieszczeń pionowych i poziomych obiektów ZUW Raba oraz pomiarypiezometryczne i inklinometryczne.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Dobczyce, Wieliczka.
Wymagany cykl realizacji: 36 miesięcy od  podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl,                           tel. 12 42 42 399.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
12.11.2019 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 12.11.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Pliki do pobrania:
1.SIWZ.
2.Oświadzcenia i formularze.
3.Oferta.
4.Wzór umowy.
5.Odpowiedź na pytanie (07.11.2019r.)
6.Informacja z otwarcia ofert