Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej na terenie Nastawni „Piaski Wielkie” w Krakowie oraz komory KP-3 w Sierczy
Data dodania 2019-03-12


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 12 marca 2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 190/PN-9/2019 na zadanie:
 Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej na terenie Nastawni „Piaski Wielkie” w Krakowie oraz komory KP-3 w Sierczy
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków, Siercza.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 31.12.2019 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 399, faks nr 12 42 42 391 lub 12 42 42 397.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 30 000, 00 złotych.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów pok. nr 3 (adres jw.) do dnia 29.03.2019 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 29.03.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90 %, długość okresu gwarancji – 10 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
12 marca 2019 r.

Pliki do pobrania:
1. SIWZ.
2. Oferta.
3. Harmonogram.
4. Oświadczenia.
5. Wzór umowy.
6. Konfiguracja połączenia SFTP w programie Total Commander.
7. Konfiguracja połaczenia SFTP w programie WinSCP.
8. Informacja dot. dokumentacji FTP.
9. Odp. na pytania i zmiana terminu otwarcia ofert (22.03.2019 r.)
10. Odpowiedzi na pytania (26.03.2019 r.)
11. Informacja z otwarcia ofert.
 
dot.: przetargu nieograniczonego nr 190/PN-9/2019 p.n. „Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej na terenie Nastawni „Piaski Wielkie” w Krakowie oraz komory KP-3 w Sierczy”.
 
            Kraków, 18 kwietnia 2019 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII ust.2  specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że po rozpatrzeniu przez komisję przetargową złożonych ofert w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: INSTAL Kraków SA, 30-732 Kraków, ul. Konstantego Brandla 1 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 3.994.999,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT zawierającą 24 - miesięczny okres gwarancji.
 Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza w bilansie ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.