Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów przy ul. Kosiarzy 3 w Krakowie.
Data dodania 2022-05-13 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 264/PN-23/2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 13.05.2022 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 264/PN-23/2022 na zadanie:
Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów przy ul. Kosiarzy 3 w Krakowie. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków zewnętrznych Wodociągów Miasta Krakowa Spółka Akcyjna. Zadanie dofinasowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy „Energia”.
 
Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej działającej pod adresem:
https://platforma-wodociagi.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,9adfa9be25a63660870f55f2bbc3a151.html

 
1.    Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
2.    Wymagany cykl realizacji: 18 miesięcy od podpisania umowy.
3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
4.    Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. Nr 3, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 424 23 99.
5.    Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: https://platforma-wodociagi.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,9adfa9be25a63660870f55f2bbc3a151.html
6.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
7.    Wadium wynosi 100 000,00 zł.
8.    Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
9.    .Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem:
https://platforma-wodociagi.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,9adfa9be25a63660870f55f2bbc3a151.html w sposób określony w rozdziale VI SWZ, nie później niż do dnia 10.06.2022 godz. 9:15.
czerwca 2022 r. do godz. 9.15
10.    Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godzinie 9.20 na komputerze
Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez Platformę Logintrade plików złożonych przez
Wykonawców..
11.    Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
12.    Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.