Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V”
Data dodania 2017-08-10

postępowanie nr 621/PN-47/2017 p.n. Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V”
PLIKI DO POBRANIA
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Wzór oferty
4. Wzór umowy
5. Formularz 1
6. Oświadczenie podstawy wykluczenia
7. Odpowiedzi na pytania 23.08.2017 r.
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 
dot.: przetargu nieograniczonego nr 621/PN-47/2017  na „Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V”.
 
Kraków, 29 sierpnia 2017 r.
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: ERMAT GROUP Beata Mstowska 42-202 Częstochowa, ul. Kucelińska 42 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 107.157,05 zł (słownie: sto siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 05/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 131.803,17 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzy złote 17/100).
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.
Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy w ofercie firmy ERMAT GROUP - zgodnie z treścią SIWZ rozdział XXIII ust. 8 pkt 2) - poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe w ten sposób, że:
w poz. 10 wpisano wartość 50 600,00 zł wynikającą z przemnożenia ilości (4) i ceny jednostkowej (12 650,00 zł);
w poz. 21 wpisano wartość 40,30 zł wynikającą z przemnożenia ilości (10 szt.) i ceny jednostkowej (4,03 zł).Pozostałe oceniane oferty w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskały:
oferta złożona przez wykonawcę: EKSA Sp. z o.o. 53-027 Wrocław, ul. Zefirowa 26 lok. 2 –9,1 punktów,
oferta złożona przez wykonawcę: APLAN MEDIA Sp. z o.o. 93-575n Łódź, ul. Rembielińskiego 19/41 – 9 punktów,
oferta złożona przez wykonawcę: MadoArt Magdalena Peszko-Doktor 30-515 Kraków, ul. Krasickiego 19/60 – 8,6 punktów.
oferta złożona przez wykonawcę: PHIN Consulting Sp. z o.o. 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 6 – 7,4 punktów. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż pięć (5) dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną lub / i telefaksem.