Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Dostawa sprzętu do zabezpieczenia prac na wysokości wraz z montażem.
Data dodania 2021-02-23 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 106/PN-9/2021
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 23 lutego 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr106/PN-9/2021 na zadanie:
Dostawa sprzętu do zabezpieczenia  prac na wysokości wraz z montażem.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków, Dobczyce.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 30 września 2021 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 399.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
4 marca 2021 r. do godz. 9:45.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Pliki do pobrania:
1. SWZ. (0.74MB, PDF)
2. Oferta.
3.Oświadczenia.
4. Załącznik do oferty.
5. Wzór umowy.
6. Zmiana nazwy Spółki. (3.52MB, PDF)